Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen u, de klant, en Bjorn Hoogeveen ICT-diensten.

1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.3 Bjorn Hoogeveen ICT-diensten behoudt het recht om de algemene voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Artikel 2. Contracten, overeenkomsten en betalingen

2.1 Alle contracten en overeenkomsten waarmee op papier, of digitaal akkoord is gegaan, zullen nageleefd moeten worden.

2.2 Betalingen moeten binnen de afgesproken termijn voldaan zijn. Bjorn Hoogeveen ICT-diensten zal u op tijd een betalingsherinnering sturen.

2.3 Het bedrag zal in geval van te laat betalen per kalender maand met 10% verhogen, tenzij wettelijk anders wordt gesteld. Na het niet betalen zal er een sommatiebrief verstuurd worden, gevolgd door een incasso. Alle bijkomende kosten van inning komen geheel op rekening van de opdrachtgever.

2.4 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.5 Bij afname van een dienst worden eventuele extra kosten achteraf in rekening gebracht. Extra kosten kunnen gemaakt worden wanneer er extra werk verricht wordt dat niet in de prijsopgaaf meegenomen is. Voordat extra werk verricht wordt zal dit altijd gemeld worden, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

2.6 Indien een opdracht vroegtijdig wordt afgebroken door de klant zal er een eindafrekening volgen voor de gemaakte werkzaamheden. Bjorn Hoogeveen ICT-diensten behoud het recht om het niet gepubliceerde werk te gebruiken in eigen portfolio, met uitsluiting van eventuele gevoelige data.

2.7 De offerte van een opdracht mag tussentijds veranderd worden, mits hierover vooraf contact heeft plaats gevonden en opnieuw akkoord is gegaan door beide partijen. Indien niet akkoord is gegaan en er geen oplossing gevonden kan worden, wordt de offerte ontbonden. Hierbij gaat artikel 2, paragraaf 6 van kracht.

2.8 Na het akkoord gaan van de offerte of prijsopgaaf, zal de klant het bijbehorende factuur binnen 1 maand moeten voldoen. Na ontvangst van betaling zullen de werkzaamheden verricht worden.

2.9 Prijsafspraken gelden per website. Er zal altijd een prijs worden afgesproken op basis van uw wensen. Het is niet zo dat elke volgende website even duur is.

Artikel 3. Privacyregeling

3.1 Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en verbeteringen worden opgeslagen.

3.2 Uw persoonsgegevens worden met zorg verwerkt, opgeslagen en beheerd.

3.3 Alle overige gegevens die eventuele medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno. In dit geval zal er aangifte gedaan worden.

3.4 Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Indien Bjorn Hoogeveen ICT-diensten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

4.2 Bjorn Hoogeveen ICT-diensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bjorn Hoogeveen ICT-diensten is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.3 Indien Bjorn Hoogeveen ICT-diensten aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Bjorn Hoogeveen ICT-diensten beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.4 De aansprakelijkheid van Bjorn Hoogeveen ICT-diensten is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4.5 Bjorn Hoogeveen ICT-diensten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bjorn Hoogeveen ICT-diensten.

Artikel 5. Overige

5.1 Alle door Bjorn Hoogeveen ICT-diensten gemaakte bestanden zijn eigendom van het bedrijf. U zult hiervan na ontvangst van de laatste betaling eigenaar van zijn. De bestanden bij het maken van een website heeft u ook toegang tot. Deze bestanden claimen voor ontvangst van betaling is echter strafbaar, en zal vallen onder diefstal.

5.2 Het kan gebeuren dat een dienst niet volledig uitgevoerd is voor de afgesproken datum wegens overmacht. In dit geval zal er een nieuwe afspraak komen, voor een nieuwe datum.

5.3 Bjorn Hoogeveen ICT-diensten zal zo veel mogelijk doen om alle risico’s te beperken. Dit houdt in om in geval van een website of webshop met regelmaat een back-up van uw website lokaal opgeslagen te hebben. Hierbij zal een back-up van de aller eerste stappen opgeslagen worden, en een back-up van de huidige versie die online staat. Dit is echter een gunst, en het is dus mogelijk dat er geen back-up beschikbaar is.

5.4 Bjorn Hoogeveen ICT-diensten zal elke verplichting tot de opdracht nakomen, indien hij daartoe niet gehinderd wordt door overmacht.

5.5 Indien overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zullen indien gewenst door de opdrachtgever overeenkomsten worden ontbonden, zonder verdere verplichtingen en betalingen.

5.7 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.